OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Dominik Daniłowicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2021 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15A w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: lokalowej położonej  w Warszawie przy ul. Siecznej 66c/16, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00464280/4 należącej do dłużników: Roman Maciaszek i Ewa Maciaszek na zasadzie współwłasności majątkowej małżeńskiej .
Zgodnie z opinią biegłego sądowego: lokal mieszkalny oznaczony nr 16 o powierzchni użytkowej 91,53 m2 składający się z 1 pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i holu, położony jest na 3 kondygnacji i poddaszu w budynku w Warszawie przy ul. Sieczna 66c. Do nieruchomości przynależy – antresola o pow. 26,21 m2. Z własnością ww. lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00462815/0, wynoszący 9153/412374 części.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 480 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 360 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 48 000,00 zł  na rachunek bankowy komornika: Bank BNP Paribas S.A. 87 2030 0045 1110 0000 0199 6060 w ten sposób, aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg środki zostały zaksięgowane na rachunku komornika, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób;
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość i przeglądać w siedzibie kancelarii komornika w Warszawie, ul. Topazowej 26/U1 lub w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A protokół opisu i oszacowania. Sądowa sygnatura akt: I Co 3513/13.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 Kodeksu postępowania cywilnego w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.