Informacje

Doręczanie korespondencji:

W przypadku kiedy pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma , przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2020.121) (dalej u.k.s.)

Doręczenie korespondencji Komornik osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.

Mając na uwadze powyższe Komornik Sądowy dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie Dominik Daniłowicz dokonuje doręczeń przesyłek sądowych. Doręczenie odbywa się poprzez osobistą wizytę komornika pod adresem wskazany w przesyłce sądowej i dokonanie doręczenia albo ustalenie czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. Tutejszy komornik dokonuje czynności w różnych godzinach w celu zwiększenia skuteczności czynności.

Tutejszy organ egzekucyjny dokonuje doręczeń wyłącznie na terenie rewiru komorniczego, ponieważ art. 10 u.k.s. nie ma zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu.

Opłata za osobiste doręczenie wynosi 60 zł + ewentualne koszty dojazdu + 40  zł tytułem opłaty za czynności zmierzające do ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania Adresata.

Protokół stanu faktycznego:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie Dominik Daniłowicz sporządza protokoły stanu faktycznego.

Protokół stanu faktycznego, o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt 2, jest zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin.

 Istotą instytucji protokołu stanu faktycznego jest urzędowe zabezpieczenie dowodów. Niezależnie od tego, czy dochodzi do jego sporządzenia z inicjatywy strony, czy też w sposób przewidziany w art. 310 i n. k.p.c.

Protokół stanu faktycznego ma moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 244 § 1 k.p.c., co oznacza, że stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone.

Dla osób które chciałyby mieć urzędowy dokument potwierdzający określoną okoliczność np. zalania budynku/lokalu, zniszczenia lub przebiegu określonych zdarzeń powinny skorzystać z w/w instytucji w celu posiadania dowodu i mieć możliwość skorzystania z niego na drodze sądowej.

W przypadku wniosku o dokonanie w/w czynności istnieje możliwość umówienia się na dokonanie czynności w konkretnym terminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-mail. Ustalenie dogodnego terminu czynności ma na celu zwiększenie skuteczności opisanych czynności. 

Opłata za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi 400,00 zł.

Poszukiwanie majątku:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie Dominik Daniłowicz dokonuje poszukiwania majątku upadłego zleconego przez Syndyka.

Po nowelizacji przepisów w celu przyspieszenia postępowania upadłościowego syndycy zostali upoważnieni do składania wniosków do komorników sądowych o poszukiwanie majątku upadłego (art. 178 ust. 2 Pr. up.).

Opłata za poszukiwanie majątku wynosi 100 zł + koszty korespondencji, zapytań.