Informacje

Czynności komornicze

Czynności komornicze w ramach polskiego postępowania egzekucyjnego to szereg działań. Od samego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, przez poszukiwanie majątku dłużnika, aż po odzyskanie wierzytelności.

Poniżej zostały opisane czynności komornicze tj. doręczenie korespondencji, protokół stanu faktycznego oraz poszukiwanie majątku. Do każdej ww. czynności komorniczej zostały podane także opłaty za wykonanie usługi.

Doręczanie korespondencji

W przypadku kiedy pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma , przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia korespondencji pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2020.121) (dalej u.k.s.)

Komornik osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe. Pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.

Mając na uwadze powyższe Komornik Sądowy dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie Dominik Daniłowicz dokonuje doręczeń przesyłek sądowych. Doręczenie odbywa się poprzez osobistą wizytę komornika pod adresem wskazany w przesyłce sądowej. Oraz dokonanie doręczenia albo ustalenie czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. Tutejszy komornik dokonuje czynności w różnych godzinach w celu zwiększenia skuteczności czynności.

Tutejszy organ egzekucyjny dokonuje doręczeń wyłącznie na terenie rewiru komorniczego, ponieważ art. 10 u.k.s. nie ma zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu.

Opłata za osobiste doręczenie wynosi 60 zł + ewentualne koszty dojazdu + 40  zł tytułem opłaty za czynności zmierzające do ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania Adresata.

Protokół stanu faktycznego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie Dominik Daniłowicz sporządza protokoły stanu faktycznego.

Protokół stanu faktycznego, o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt 2, jest zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin.

Istotą instytucji protokołu stanu faktycznego jest urzędowe zabezpieczenie dowodów, niezależnie od tego, czy dochodzi do jego sporządzenia z inicjatywy strony, czy też w sposób przewidziany w art.310 i n. k.p.c.

Protokół stanu faktycznego ma moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 244 § 1 k.p.c., co
oznacza, że stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone.

Dla osób które chciałyby mieć urzędowy dokument potwierdzający określoną okoliczność np. zalania budynku/lokalu, zniszczenia lub przebiegu określonych zdarzeń powinny skorzystać z w/w instytucji w celu posiadania dowodu i mieć możliwość skorzystania z niego na drodze sądowej.

W przypadku wniosku o dokonanie w/w czynności istnieje możliwość umówienia się na dokonanie czynności w konkretnym terminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-mail. Ustalenie dogodnego terminu czynności ma na celu zwiększenie skuteczności opisanych czynności. 

Opłata za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi 400,00 zł.

Poszukiwanie majątku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie Dominik Daniłowicz dokonuje poszukiwania majątku upadłego zleconego przez Syndyka.

Po nowelizacji przepisów w celu przyspieszenia postępowania upadłościowego syndycy zostali upoważnieni do składania wniosków do komorników sądowych o poszukiwanie majątku upadłego (art. 178 ust. 2 Pr. up.).

Opłata za poszukiwanie majątku wynosi 100 zł + koszty korespondencji, zapytań.

Pliki informacyjne do pobrania